Systemy p.poż

Firma NAIT jest autoryzowanym instalatorem systemów Schrack Seconet oraz APS/Schrack. Wykonujemy proste instalacje sygnalizacji pożaru jak również skomplikowane systemy sygnalizacji pożaru, oddymiania oraz dźwiękowe systemy ostrzegawcze(DSO).

Realizujemy wszystkie projekty, również innych producentów sprzętu.

Instalacje sygnalizacji pożaru (SAP)

System SAP ma pozwolić na wykrycie pożaru we wczesnej fazie rozwoju, co umożliwia ugaszenie pożaru w zarodku ręcznymi środkami gaśniczymi, bądź z pomocą jednostki straży pożarnejSystem Alarmowania Pożarowego, składający się z szeregu czujek dymowych lub innych elementów wykrywających pożar, zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach, przekazujących sygnał do centrali, która informuje osobę pełniącą nadzór o zagrożeniu.Instalacja SAP obligatoryjnie musi być stosowana w:

 1. budynkach handlowych lub wystawowych:
  • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5000 m2,
  • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 2500 m2;
 2. teatrach o liczbie miejsc powyżej 300;
 3. kinach o liczbie miejsc powyżej 600;
 4. budynkach o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 300;
 5. salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1500;
 6. szpitalach, z wyjątkiem psychiatrycznych oraz w sanatoriach – o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku;
 7. szpitalach psychiatrycznych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 8. domach pomocy społecznej i ośrodkach rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych o liczbie łóżek powyżej 100 w budynku;
 9. zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku;
 10. budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych;
 11. budynkach zamieszkania zbiorowego, w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekracza 3 doby, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200;
 12. budynkach zamieszkania zbiorowego nie wymienionych w pkt 11, o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50;
 13. archiwach wyznaczonych przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych;
 14. muzeach oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej;
 15. ośrodkach elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i resortowym;
 16. centralach telefonicznych o pojemności powyżej 10000 numerów i centralach telefonicznych tranzytowych o pojemności 5000-10000 numerów, o znaczeniu miejscowym lub regionalnym;
 17. garażach podziemnych, w których strefa pożarowa przekracza 1500 m2 lub obejmujących więcej niż jedną kondygnację podziemną;
 18. stacjach metra (kolei podziemnych);
 19. dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób;
 20. bankach, w których strefa pożarowa zawierająca salę operacyjną ma powierzchnię przekraczającą 500 m2;
 21. bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny

Zaleca sie stosowanie instalacji SAP w:

 • Magazynach wysokiego składowania
 • Dużych obiektach magazynowych
 • Biurowcach
 • Halach produkcyjnych
 • Serwerowniach
 • Centrach informatycznych
 • Przedszkolach
 • Hangarach
 • Magazynach chemicznych

Instalacje oddymiania hal i klatek schodowych

Instalacja oddymiająca ma zadanie chronić życie ludzi oraz mienie.

Odpowiednio zaprojektowany system oddymiania umożliwia ewakuację ludzi z budynku, wprowadzenie jednostek ratunkowych, szybkie zlokalizowanie ognia i skuteczne jego gaszenie.

Instalacja oddymiająca ma zapewnić niezadymioną warstwę powietrza o wysokości min. 2,5 m od podłogi. Wolna od dymu przestrzeń ma umożliwić wszystkim osobom, przedostanie się do bezpiecznego obszaru wzdłuż oznakowanych dróg ucieczki.

Badania wykazują, iż osobom znajdującym się w zasięgu pożaru, najbardziej zagraża dym i gazy toksyczne. Większość wszystkich ofiar pożarów budynków umiera w skutek zatrucia gazami. Dodatkowo należy liczyć się ze stratami materialnymi powstałymi w skutek zadymienia. Możliwe jest jednak podniesienie bezpieczeństwa ludzi przebywających w zagrożonym budynku poprzez zastosowanie właściwego systemu oddymiania. Mechanizm ten służy do odprowadzania dymu i gorąca, przez co zmniejszona zostaje ilość trujących, lotnych związków, które koncentrują się w zagrożonych strefach.
Dym powstający podczas pożaru w pomieszczeniu oddziałuje na czujnik dymu, który wysyła sygnał do centrali oddymiania, która z kolei uruchamia siłownik elektryczny otwierający otwory oddymiające w fasadach lub w dachu budynku. Przez te otwory wydostają się na zewnątrz trujące gazy, dym i gorące powietrze, dzięki czemu drogi ewakuacji spełniają swoją rzeczywistą funkcję w zabezpieczeniu przeciwpożarowym obiektu. Mechanizm oddymiania uruchomiony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania lub zewnętrznych urządzeń wyzwalających. Natomiast całym systemem oddymiania zarządza centrala. W dolnych częściach budynku stosuje się dodatkowe otwierane elementy, doprowadzające świeże powietrze.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje oddymiania:

 • Supermarkety i obiekty handlowe
 • Klatki schodowe
 • Budynki użyteczności publicznej powyżej 12m wysokości
 • Hale produkcyjne
 • Szpitale
 • Garaże podziemne
 • Laboratoria
 • Baseny
 • Hale sportowe i widowiskowe

Instalacje detekcji gazów

Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi.

Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach

Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych.

Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu.

Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych

Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem.
Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:

 • Parkingi i garaże podziemne
 • Instalacje przemysłowe
 • Magazyny chemiczne
 • Chemiczne zakłady produkcyjne
 • Zakłady przetwórstwa mięsnego
 • Sztuczne lodowiska
 • Hale produkcyjne
 • Szpitale
 • Laboratoria
 • Baseny
 • Warsztaty samochodowe
 • Hale sportowe i widowiskowe
 • Elektrownie i ciepłownie
 • Sterownie wentylacji
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Lakiernie

Zapraszamy do kontaktu!